Մշակույթ - Մշակութային ժառանգությունն ու ժամանակակից արվեստը՝ կառավարության ծրագրում

Կառավարության մշակութային քաղաքականությունն ուղղված է լինելու պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանը և հանրահռչակմանը, մշակութային 
կյանքին հանրային լայն մասնակցության ապահովմանը, մշակութային լայն քարոզչության իրականացմանը և մշակութային հաստատություններ քաղաքացիների 
հոսքի քաջալերմանը: Այս մասին նշվում է կառավարության 5-ամյա ծրագրի՝ այսօր
հրապարակված նախագծում։ 

Փաստաթղթի համաձայն՝ մշակութային ժառանգության ոլորտում կառավարության ծրագրային նպատակներն են՝

 • ներդնել կառավարման ժամանակակից համակարգեր, թանգարանների, թատրոնների, համերգասրահների և մշակութային այլ հիմնարկների՝ սեփական եկամուտներն ավելացնելու նպատակադրումով.
 • իրականացնել մշակութային ծրագրեր (փառատոներ, վարպետաց դաս­ընթացներ և այլն) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության կրողներից իրենց գիտելիքների,
  տեխնիկական և տեխնոլոգիական հմտությունների, կարողությունների փոխանցման նպատակով.
 • կատարելագործել պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների բնագավառի
  իրավական դաշտը, հստակեցնել պետական կառավարման, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մասնավոր ներդրողների իրավունքներն ու պարտականությունները և նրանց միջև փոխհարաբերությունները, կատարելագործել պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների օգտագործման տրամադրման մեխանիզմները և խրախուսել ֆինանսական ներդրումային հոսքերը.
 • միջազգային կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությամբ՝ իրականացնել զբոսաշրջային ենթակառուց­վածքների զարգաց­ման ծրագրեր, աջակցել միջազգային զբոսաշրջային շուկայի համար Հայաստանի հասանելիության բարձրացմանը.
 • աջակցել համայնքներում զբոսաշրջության զարգացմանը, տեղական ավան­դույթների վերականգնմանը.
 • ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման նպատակով ստեղծել տեղեկատվական շտեմարան:

Ժամանակակից արվեստի ոլորտում Կառավարության ծրագրային նպատակներն են՝

 • ստեղծել ժամանակակից արվեստների ոլորտներում օրենսդրական դաշտ.ստեղծել ստեղծագործական կարողությունների լիարժեք արտահայտման և իրացման համար բարենպաստ միջավայր.
 • աջակցել դեբյուտային ստեղծագործական ծրագրերին՝ արվեստի փորձարա­րական և նորարարական ձևերի խրախուսմամբ.
 • ապահովել մշակութային ծառայությունների համաչափությունը, մատչելիությունը և հասանելիությունը Հայաստանի Հանրա­պետության մարզերում՝ իրականացնելով մշակույթի տարածքային համաչափ զարգացման քաղաքականություն՝ 
  Հայաստանի Հանրապետու­թյունում մշակու­թային կյանքի ապակենտրոնացման և 
  մարզերում մշակութային զարգացման աջակցության միջոցով.
 • իրականացնել կրթության ու մշակույթի կապը խթանող ծրագրեր, առաջնա­հերթու­թյունը տալով հասարակության խոցելի խմբերի համար մշակույթին հաղորդակից լինելու իրավունքի իրացման ապահովմանը, որի հիմքում ոչ միայն այդ խմբերի համար հատուկ միջոցառումների կազմակերպումն է, այլև նրանց գործուն ընդգրկումը և մասնակցությունը մշակութային և ստեղծագործական ներառական ծրագրերում:

Մշակույթի հանրահռչակման ոլորտում կառավարության ծրագրային նպատակներն են՝

 • իրականացնել հայկական մշակույթի ճանաչելիությանն ուղղված ծրագրեր՝ 
  Հայաս­տանում և նրա սահմաններից դուրս: Անհրաժեշտ է բարձրացնել հայկական 
  մշակույթի ճանա­չելիությունն աշխարհում՝ արտասահմանյան երկրների և սփյուռքի
  մշակութային կազմա­կեր­պու­թյունների ու անհատների հետ համագործակցության 
  ընդլայնմամբ, որը միաժամանակ կուղեկցվի այլ մշակույթների՝ Հայաստանի 
  Հանրա­պետությունում հանրահռչակման ծավալ­ների մեծացմամբ:


Մշակութային ժառանգության պահպանության, օգտագործման և հանրահռչակման 
շրջանակներում, ըստ ծրագրի, կխթանվեն Հայաստանի տարածքում գտնվող 
պատմա­մշակութային հուշարձանների ուսումնասիրությունների և հնագիտական 
համալիր հետազո­տա­կան նորանոր ծրագրերի իրականացումը, այդ ուսումնասիրությունների միջազգայնացումը և հանրահռչակումը:

Սեր սփռենք ամենուր...

 

Լրահոս

Ֆոտոռեպորտաժ

«Երևանյան գույներ»

Հարցումներ